Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

 

Administracja rządowa i samorządowa z elementami zamówień publicznych

Sprawna realizacja zadań publicznych wymaga odpowiednio przygotowanych kadr urzędniczych.

Decydując się na tę specjalność nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu rządowym i samorządowym oraz przygotowania i realizacji procedur w zakresie zamówień publicznych. 

Zostaniesz przygotowywany przede wszystkim do pracy w urzędach administracyjnych podporządkowanych organom administracji o właściwości ogólnej takich jak: urzędy gmin, starostwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, terenowe delegatury agencji i urzędów centralnych czy ministerstwa.

 

 

W programie studiów m.in.:

 • zasady tworzenia prawa miejscowego, 

 • zamówienia publiczne, 

 • prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.

 

Podczas studiów na tej specjalności masz możliwość ukończenia: nieodpłatnego kursu zarządzania dokumentami elektronicznymi w jednostce administracji publicznej i zdobycia certyfikatu e-DOK COI oraz nieodpłatnego kursu w zakresie tworzenia elektronicznych aktów prawnych i zdobycia certyfikatu LEGISLATOR/ABCPRO.

 


 

A co po studiach?

Zdobyte umiejętności umożliwią Ci podjęcie pracy na stanowiskach administracyjnych m.in. w urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich, aparacie pomocniczym związków komunalnych i stowarzyszeń samorządowych, zakładach administracyjnych, spółkach komunalnych, przedsiębiorstwach państwowych, fundacjach czy miejskich ośrodkach pomocy społecznej.

Bezpieczeństwo publiczne

Zagadnienie bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym, krajowym czy lokalnym jest stałym elementem życia publicznego. Jednym zaś z podstawowych zadań państwa jest zapewnienie ochrony swoim obywatelom i podmiotom działającym na jego terytorium. Dlatego cenioną kompetencją u absolwentów studiów stała się umiejętność skutecznego postępowania w warunkach realnych zagrożeń. 

Jeśli jesteś absolwentem kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i chciałbyś pogłębić wiedzę z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, jak również administracyjno-prawnej obsługi organów oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny - ta specjalność skierowana jest do Ciebie.

W ramach studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa policyjnego poznasz strategie zapobiegania przestępczości oraz system organów ochrony porządku publicznego. Nauczysz się zasad zarządzania systemami bezpieczeństwa wewnętrznego.

 


 

Zmiana modelu administracji z „papierowego” na „elektroniczny” wymaga personelu o odpowiednich kwalifikacjach. 

Jako student tej specjalności posiądziesz umiejętności pozwalające wdrażać i wykorzystywać odpowiednie programy i systemy informatyczne w funkcjonowaniu organów administracji publicznej.

Ponadto uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji publicznej, nabędziesz również umiejętności prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno-prawnych.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • Policja w systemie bezpieczeństwa państwa, 

 • podmioty prywatne w systemie bezpieczeństwa publicznego, 

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, 

 • ochrona ludności cywilnej

 • ocena ryzyka i planowanie w administracji publicznej.

 

Specjalność realizowana jest jako odrębna ścieżka kształcenia od 2. semestru na studiach II stopnia.

 

Podczas studiów na tej specjalności masz możliwość ukończenia: nieodpłatnego kursu zarządzania dokumentami elektronicznymi w jednostce administracji publicznej i  zdobycia certyfikatu e-DOK COI oraz nieodpłatnego kursu w zakresie tworzenia elektronicznych aktów prawnych i zdobycia certyfikatu LEGISLATOR/ABCPRO.

 


 

A co po studiach?

Z uwagi na zakres tematyczny specjalności jako absolwent możesz ubiegać się o pracę m.in. w Policji, wojsku, inspekcjach, służbach czy strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, takich jak np. straż gminna (miejska) czy niepublicznych formacjach ochrony osób i mienia.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią Ci także podjęcie pracy na stanowiskach specjalistów do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zostaniesz również przygotowany do administracyjno-prawnej obsługi organów i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

 

Zarządzanie w administracji

Do sprawnego działania urzędów niezbędni są wykwalifikowani pracownicy, łączący umiejętności kierownicze ze znajomością przepisów. Wybierając Zarządzanie w administracji nauczymy Cię jak być dobrym planistą i skutecznym menedżerem w strukturach administracji publicznej.

Zarządzanie w administracji to specjalność po ukończeniu której, będziesz przygotowany nie tylko do efektywnego planowania pracy urzędu, ale również przygotowywania projektów z dofinansowaniem unijnym czy poruszania się w zawiłościach kodeksowych. Program kształcenia inspirowany jest aktualnymi tendencjami do przenoszenia wzorców zarządzania z sektora prywatnego do sektora publicznego.

Zajęcia prowadzone na tej specjalności są sprofilowane pod kątem potrzeb osób poszukujących zatrudnienia w Polsce południowo-wschodniej. Treści programowe uwzględniają specyfikę Podkarpacia i województw ościennych, w tym znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju regionalnego oraz rolę przemysłu lotniczego w regionalnej gospodarce.

Absolwenci specjalności Zarządzanie w administracji wejdą na rynek pracy wyposażeni w certyfikaty informatyczne, administracyjne i językowe, stanowiące potwierdzenie umiejętności i wiedzy nie tylko na potrzeby polskich pracodawców, ale otwierające również możliwości pracy w międzynarodowym środowisku, w tym w instytucjach powiązanych z Unią Europejską, zagranicznych organizacjach pozarządowych i  zagranicznych firmach (np. w sektorze finansów czy logistyki). Studia na specjalności Zarządzanie w administracji przygotują Cię zatem nie tylko do pracy w urzędach, ale także w zarządach firm, w tym również międzynarodowych.

 


 

W toku studiów studenci zdobywają następujące certyfikaty:

 • Certyfikat e-DOK – certyfikat wydawany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, potwierdzający umiejętności zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej,

 • Certyfikat Legislator/ABCPRO – certyfikat wydawany wspólnie z ABC PRO sp. z o.o., potwierdzający umiejętność obsługi  Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard,

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL),

 • Certyfikaty językowe The European Language Certificate i/lub London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (certyfikaty cenione w biznesie).

Certyfikaty pozwolą Ci z powodzeniem funkcjonować we współczesnym świecie cyfrowej administracji i e-biznesu.
 

WSIiZ jest polskim członkiem International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji). IASIA jest partnerem kierunku, dlatego program kształcenia jest poddawany ocenie międzynarodowych ekspertów tej organizacji. Dzięki tej współpracy będziesz mieć szansę na atrakcyjną wymianę studencką w jednej z międzynarodowych uczelni zrzeszonych w IASIA.


 

Studenci Zarządzania w administracji w czasie studiów mają możliwość realizacji dodatkowych kursów i zdobycia certyfikatów. Będąc członkami  Koła Naukego LEX mają możliwość zdobywania doświadczeń, a uczestnicząc w projektach badawczych z zakresu prawa publicznego (taką możliwość mają również studenci studiów niestacjonarnych – w czasie prac badawczych chętnie wykorzystują swoje doświadczenia zawodowe!) nabycia umiejętności praktycznych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" studenci mogą włączyć się w różnorodne działania eksperckie, powiązane ze sferą administracji publicznej i gospodarki, takie jak przygotowywanie opinii o planowanych aktach prawnych, czy opracowywanie ekspertyz dotyczących funkcjonowania administracji publicznej.

Studenci pracujący zawodowo mogą korzystać z indywidualnej organizacji studiów, pozwalającej na dopasowanie intensywności procesu kształcenia do osobistych potrzeb.

W programie studiów m.in.:

 • zarządzanie publiczne,

 • zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym,

 • specjalne strefy ekonomiczne,

 • elektroniczna obsługa działalności gospodarczej,

 • przygotowanie projektów z dofinansowaniem unijnym,

 • komunikacja wewnętrzna w administracji publicznej,

 • gra decyzyjna.


 

A co po studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach Zarządzania w administracji znajdą swoje zastosowanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym: współczesny urzędnik powinien być skutecznym menadżerem, z kolei firmy potrzebują pracowników sprawnie poruszających się w procedurach i regulacjach prawnych oraz umiejących komunikować się z organami administracji.
 
Dzięki zajęciom realizowanym przez kadrę wybitnych praktyków oraz praktykom realizowanym w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach i sądach, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie na każdym szczeblu urzędniczej drabiny. Dodatkowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami unijnymi otworzą dla Ciebie drzwi PUP-ów, WUP-ów, czy ARR. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci również znaleźć zatrudnienie w sektorze prywatnym, ponieważ znajomość przepisów i umiejętność poruszania się w urzędach jest nieodzownym elementem każdego biznesu.

Administracja cyfrowa

Proces informatyzowania usług publicznych świadczonych przez administrację sukcesywnie postępuje. Celem informatyzacji jest doprowadzenie do stanu, w którym zarówno obywatel, jak i urzędnik będzie mógł korzystać z pełni możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uciążliwości związane z wykorzystywaniem dokumentów papierowych,: dostosowywania się do godzin przyjęć , osobistego uwierzytelniania i składania dokumentów czy stania w kolejce na poczcie w celu wysłania tradycyjnych listów mają być w bliskiej przyszłości całkowicie zredukowane.

Ministerstwo Cyfryzacji  w najbliższych planach ma wprowadzenie we wszystkich organach administracji elektronicznego obiegu dokumentów (eDOK) - zgodnie z założeniami projektu "EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji" (opis projektu) oraz informatyzowanie kolejnych kluczowych usług publicznych stosownie do założeń programu  „Od papierowej do cyfrowej Polski” (opis projektu).

Dzięki już działającej elektronicznej platformie usług administracji publicznej www.epuap.gov.pl, oraz przyjaznemu interfejsowi https://obywatel.gov.pl/ niektóre usługi mogą być świadczone w przestrzeni wirtualnej już dziś. Lista usług jest wciąż poszerzana.

Barierą w prowadzeniu postępowań elektronicznych jest wymóg sygnowania dokumentów drogim w utrzymaniu, certyfikowanym podpisem elektronicznym. Ta bariera została częściowo zniesiona z dniem 17 czerwca 2010 r. dzięki wprowadzeniu możliwości korzystania z podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, planowane jest również wprowadzenie innych jeszcze rodzajów uwierzytelnień, które pozwolą na potanienie kosztu e-administrowania. W związku z tymi dynamicznymi zmianami pojawi się konieczność zatrudniania osób legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi pracować w docelowym, nowym środowisku wirtualnym Cyfrowej Administracji. 

  

Zmiana modelu administracji z „papierowego” na „elektroniczny” wymaga personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Jako student tej specjalności posiądziesz umiejętności pozwalające wdrażać i wykorzystywać odpowiednie programy i systemy informatyczne w funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Podczas zajęć praktycznie wyćwiczysz umiejętności pozwalające korzystać z podstawowych funkcjonalności  elektronicznego systemu obiegu dokumentów eDOK, co zostanie potwierdzone certyfikatem, wydawanym przez WSIiZ w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (www.coi.gov.pl). Nabędziesz również umiejętności posługiwania się programem tworzenia elektronicznych aktów prawnych LEGISLATOR, co również zostanie potwierdzone certyfikatem wydawanym przez WSIiZ w porozumieniu z ABCPRO (www.abcpro.pl). Ponadto uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji publicznej, nabędziesz również umiejętność prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno-prawnych w niektórych, już wdrożonych, systemach informatycznych.

Studia realizowane są we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (www.coi.gov.pl) oraz ABCPRO sp z o.o. (www.abcpro.pl) W programie studiów m.in.:
 • systemy informatyczne w administracji publicznej, 

 • elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej, 

 • elektroniczne postępowanie administracyjne, 

 • tworzenie elektronicznych aktów prawnych.

 

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


 

Podczas studiów na tej specjalności masz możliwość ukończenia kursów:

 • zarządzania dokumentami elektronicznymi w jednostce administracji publicznej i nieodpłatnie uzyskać certyfikat e-DOK/COI,

 • tworzenia elektronicznych aktów prawnych w jednostkach administracji publicznej  i nieodpłatnie uzyskać certyfikat LEGISLATOR/ABCPRO.

  

A co po studiach?

Dzięki ukończeniu studiów na tej specjalności możesz zostać cenionym specjalistą i zdobyć wykształcenie odpowiadające wyzwaniom wprowadzanego właśnie, nowego modelu Cyfrowej Administracji. Jako absolwent tej specjalności powinieneś znaleźć pracę w organach zarówno administracji rządowej jak i samorządowej oraz w sektorze przedsiębiorstw prywatnych.

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.