Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016 kierunek ten zajął drugie miejsce w grupie uczelni niepublicznych.

Postęp cywilizacyjny, w tym w szczególności rozwój nowoczesnych technologii informatycznych oraz przeobrażenia w zakresie sposobów zarządzania w administracji publicznej, wymagają nowych rozwiązań w programach kształcenia przyszłych kadr dla administracji publicznej. Realizacja planu informatyzacji usług publicznych nie może się bowiem obejść bez fachowców, którzy będą umiejętnie łączyć wiedzę z obszaru prawa publicznego z zasadami efektywnego funkcjonowania organizacji oraz ze znajomością nowoczesnych technologii.
 
  PARTNERZY KIERUNKU 
 
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”
International  Association of Schools and Institutes of Administration 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji

 

 
Administracja WSIiZ w Rzeszowie

 

Wychodząc naprzeciw przeobrażeniom administracji publicznej, jak również potrzebom rynku pracy oferujemy program studiów dopasowany do standardów unijnych w zakresie kształcenia kadr administracji publicznej, możliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych (w tym z obszaru e-administracji) oraz nabycia umiejętności pozwalających na ich efektywne zastosowanie w nowoczesnej administracji.
 
Współczesne oblicze administracji publicznej kreują specjaliści mający wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, ale także znający zasady skutecznego zarządzania sprawami i finansami publicznymi.

Dzięki studiom na Administracji będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, a także samodzielnie podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą, czy świadczyć usługi w zakresie administracyjno-prawnej obsługi podmiotów prywatnych, w tym przedsiębiorców. Wiedza administracyjno-prawna będzie świetnym uzupełnieniem wykształcenia licencjackiego w zakresie m.in. bezpieczeństwa wewnętrznego, politologii, socjologii czy ekonomii.

Jako pierwsi w regionie rozpoczęliśmy praktyczne kształcenie przyszłych kadr dla administracji publicznej, w tym również w zakresie e-administracji.
Branża administracji publicznej zajmuje bardzo ważną pozycję na rynku pracy i posiada zróżnicowaną ofertę dla młodych osób rozpoczynających karierę zawodową.Wzrasta też zainteresowanie firm specjalistami zajmującymi się zarządzaniem  m.in. w sektorze finansowym, usługowym, produkcyjnym i informatycznym..

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ
 

 Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.


 

Poznaj 6 powodów, dla których warto wybrać Administrację II stopnia w WSIiZ:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

W stosunku do standardowych nasze programy nauczania są dodatkowo rozbudowane o przedmioty specjalnościowe z zakresu nauk: prawnych, ekonomicznych i społecznych.

POSZERZONY PROGRAM

Do planów studiów włączone zostały również przedmioty z zakresu prawa prywatnego i karnego, co pozwoli Ci na analizę wielu różnorodnych problemów prawnych, nie tylko tych wymagających znajomości instytucji prawa administracyjnego.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W trakcie studiów zrealizujesz szerokie spektrum zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń, projektów, laboratoriów czy gier decyzyjnych - połączysz wiedzę teoretyczną zdobywaną na wykładach z umiejętnością praktycznego rozwiązywania konkretnych przypadków.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Dobór przedmiotów w planach studiów pozwoli Ci na właściwe przygotowanie do pracy w nowoczesnej administracji publicznej korzystającej z narzędzi informatycznych.

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Realizacja planów studiów pozwoli Ci na nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych zarówno do administracyjno-prawnej obsługi działalności gospodarczej, jak i samodzielnego jej prowadzenia.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Oprócz tradycyjnego kanonu przedmiotów ogólnego kształcenia, przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych plany studiów zostały wzbogacone także o:

 • nauczanie w ramach nowoczesnej infrastruktury informatycznej,

 • zarządzanie kadrami i zadaniami w administracji publicznej,

 • symulacje wyboru najkorzystniejszej drogi realizacji ustawowych uprawnień.

Pełna informatyzacja współczesnej administracji sprawia, że kierunek ten powinny prowadzić uczelnie, które mają w tej dziedzinie doświadczenie i możliwości. WSIiZ - lider informatyki, jest z pewnością słusznym wyborem.

 


 

Wspieramy naszych studentów w poszukiwaniu pracy.
Skorzystaj z programu MASTER. 

SPRAWDŹ>>>>

 

W programie studiów m.in.:

 • postępowanie sądowo-administracyjne,

 • prawo karne skarbowe,

 • prawo o cudzoziemcach, 

 • prawo gospodarowania nieruchomościami,

 • prawo ubezpieczeń społecznych,

 • przygotowywanie projektów do UE,

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,

 • komunikacja wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego,

 • gry decyzyjne.

 
W trakcie studiów nabędziesz wiedzę z obszaru prawa publicznego i wybranych gałęzi prawa prywatnego, ekonomii i zarządzania. Uzyskasz umiejętności i kompetencje społecznie w zakresie stosowania przepisów i procedur w administracji publicznej, a także skutecznej organizacji pracy i zarządzania w organach administracji publicznej i podmiotach prywatnych.

 


 

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 


 

Administracja okiem STUDENTA

Uważam wybór studiów uzupełniających na kierunku Administracja za dobrą inwestycję we własny rozwój. Studia skupiają się na ciekawych i praktycznych zagadnieniach co pozwala szybko wykorzystywać je podczas rozwiązywania problemów zawodowych i osobistych. Również kadra prowadząca zajęcia jest odpowiednio przygotowana a podział między praktyków a teoretyków zachowany w odpowiedniej proporcji. Polecam wybór zarówno Uczelni jak i kierunku.

Daniel Dereniowski

 


 

Może się wydawać, że kierunek Administracja jest nudny, lecz nic bardziej mylnego. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Administracja i w ramach studiów II stopnia postanowiłam poszerzać swoją wiedze dalej z tego kierunku.

Na takiej uczelni jak WSIiZ mam możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków. Przykładem są zajęcia prowadzone przez profesorów, którzy w swoim życiu mieli okazję pracować i zajmować bardzo wysokie stanowiska w sądach administracyjnych czy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Obecnie na studiach drugiego stopnia wybrałam specjalność bezpieczeństwo publiczne, z której jestem bardzo zadowolona, a tematyka zajęć opiera się głównie na wiedzy praktycznej, która wynika z wieloletniego doświadczenia prowadzących.

Sandra Grot

Administracja okiem ABSOLWENTA

Życie człowieka to nieustające pasmo podejmowania decyzji i wyborów. Od trafności podejmowanych decyzji zależy bowiem nie tylko status osoby ich dokonującej, lecz także bardzo często dotyka to osób z najbliższego otoczenia. Aby wybory nasze były właściwe, ukierunkowane na rozwój i gwarantujące osiągnięcie sukcesu, oprócz posiadanych cech osobowościowych (każdy z nas posiada je w stopniu wystarczającym do osiągnięcia sukcesu), niezbędnym jest zdobycie wiedzy i co ważniejsze umiejętności jej zastosowania.

Ja również, podobnie jak dzisiaj wielu innych stałem przed koniecznością dokonania wyboru. Dzisiaj, z perspektywy czasu wiem , że dokonałem wyboru trafnego, spotkałem na swojej drodze wiele wspaniałych, szczerze oddanych nauce i ukierunkowanych na rozwój drugiego człowieka osób.

Na zawsze w pamięci mojej pozostaną słowa Pani prof. zw. dr hab. Haliny Zięby-Załuckiej, wybitnego specjalisty z zaresu prawa konstytucyjnego, iż obowiązkiem każdego Polaka jest znajomość konstytucyjnych praw i obowiązków, bo tylko wtedy człowiek będzie prawdziwie wolnym i odpowiedzialnym, co spowoduje, że sam będzie gwarantem wolności innych osób. Wolość tworzenia działania, wyborów, tego potrzebuje każdy człowiek, ja to dzięki m. in. studiom w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie osiągnąłem.

Parafrazując słowa Thomasa Edisona mogę stwierdzić, iż nie przestudiowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem to była przyjemność.

Robert Moskal

Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie

Administracja okiem WYKŁADOWCY

Studia magisterskie na kierunku administracja pozwalają studentom na pogłębienie niezwykle ważnej wiedzy jaką jest prawo administracyjne z jego złożonością i obszarem oddziaływania, bez znajomości którego nie sposób oczekiwać poprawnej realizacji zadań współczesnego państwa przez władzę wykonawczą.

Studia na tym kierunku polecane są nie tylko zamierzającym związać swoją karierę zawodową z pracą w administracji publicznej, ale i osobom dla których znajomość prawa administracyjnego jest przydatna z różnych innych względów związanych z rodzajem działalności, zainteresowaniami, itp. Celem bowiem tych studiów jest niewątpliwe wielokierunkowe przygotowanie uczestników według standardów spełniających oczekiwania w różnych kryteriach założeń i ocen.

Takiej możliwości nie zapewniają studia licencjackie, ze względu chociażby na ograniczenia programowe. Z wypowiedzi studentów studiów magisterskich wynika docenianie możliwości doskonalenia umiejętności z zakresu przedmiotu studiów.

dr Marian Liwo

 


 

Przeprowadzona w dniach 18-19 maja 2013 r. wizytacja  na kierunku Administracja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, zakończyła się pozytywnie. Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych cztery uzyskało ocenę wyróżniającą na obu poziomach kształcenia:
 • koncepcja rozwoju ocenianego kierunku,

 • infrastruktura dydaktyczna,

 • badania naukowe,

 • system wsparcia studentów w procesie uczenia się,

 • dodatkowo piąte kryterium dotyczące kadry naukowo-dydaktycznej - na studiach pierwszego stopnia.

 
© 2011 - 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.