Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Studiuj za darmo

WSIiZ od początku swojej działalności przyznaje z własnych środków stypendia naukowe dla studentów. 

stypendium od początku studiów WSIiZ

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym (a nie ogólnoakademickim) i pod okiem praktyków. 

 
 
Będąc studentem WSIiZ, możesz skorzystać z szerokiej oferty pozwalającej na sfinansowanie studiów – zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania. System stypendialny WSIiZ jest skonstruowany w ten sposób, że daje możliwość bezpłatnych (zniżka w wysokości 100% czesnego) lub tylko częściowo odpłatnych studiów (zniżka w wysokości 50% czesnego) już od 1. semestru, dzięki czemu nie odczujesz kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne można łączyć z naukowymi.  
W roku akademickim 2014/2015 ponad 950 osób studiowało za darmo, tzn. studenci ci otrzymywali stypendia równe lub wyższe od czesnego. Suma stypendiów wypłaconych studentom I i II stopnia w minionym roku akademickim wyniosła 41% wpłaconego czesnego.  
 

 

BEZPŁATNE STUDIA DLA NAJLEPSZYCH (STYPENDIUM OD 1. SEMESTRU STUDIÓW)

OBLICZ SWOJĄ ZNIŻKĘ (dla osób, które złożą podanie do 31 lipca)

 

100% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • wybierzesz studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne),

 • złożysz podanie do 31 lipca,

 • uzyskasz co najmniej 381 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).

Aby utrzymać zniżkę w drugim semestrze Twoja średnia za pierwszy semestr nauki musi wynosić minimum 4,75. Musisz też zdobyć przynajmniej 30 punktów za aktywność studencką.

 

50% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • złożysz podanie do 31 lipca,

 • wybierzesz studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne) i uzyskasz od 321 do 380 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku),

 • wybierzesz studia niestacjonarne (polskojęzyczne)  i uzyskasz powyżej 321 punktów z wyników matury.

Aby utrzymać zniżkę w drugim semestrze musisz uzyskać średnią ocen za pierwszy semestr co najmniej 4,0. Musisz też zdobyć przynajmniej 15 punktów z tytułu aktywności studenckiej. 
 
 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Możesz starać się o to stypendium, jeśli zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia albo zostałeś przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskałeś w okresie studiów: 

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Z WŁASNEGO FUNDUSZU WSIiZ

Stypendium przeznaczone dla studentów, którzy nie mogą ubiegać się o stypendia z finansowane z budżetu państwa.

Stypendium możesz otrzymać już po zaliczeniu 1. semestru studiów I stopnia na podstawie pisemnego wniosku (szczegóły znajdziesz w regulaminie stypendialnym).

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Aby je otrzymać wystarczy, że spełnisz kilka warunków, m.in.:

 • zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia,

 • Twoja średnia arytmetyczna ocen za poprzedni rok akademicki wynosi co najmniej 3,0 (w roku akademickim dopuszczalne jest tylko jedno zaliczenie/egzamin w terminie poprawkowym),

 • uzyskasz dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne (dotyczące poprzedniego roku akademickiego),

 • w wyznaczonym terminie złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium.

 

Na podstawie powyższych kryteriów tworzony jest ranking studentów. Stypendia Rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Możesz starać się o to stypendium, jeśli zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia albo zostałeś przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskałeś w okresie studiów: 

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Z WŁASNEGO FUNDUSZU WSIiZ

Stypendium przeznaczone dla studentów, którzy nie mogą ubiegać się o stypendia z finansowane z budżetu państwa.

Stypendium możesz otrzymać już po zaliczeniu 1. semestru studiów I stopnia na podstawie pisemnego wniosku (szczegóły znajdziesz w regulaminie stypendialnym).

STYPENDIUM SOCJALNE

Otrzymasz to stypendium, jeśli:

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej - podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta (o stypendium może ubiegać się student, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1043,9 zł netto),

 • złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.

Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

DODATEK Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA

Możesz go otrzymać, jeśli:

 • jesteś studentem studiów stacjonarnych i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia Ci studiowanie (stypendium możesz otrzymać z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki - także w kwaterze prywatnej, stypendium przysługuje Ci wyłącznie wtedy, gdy ponosisz dodatkowe koszty z tytułu zakwaterowania),

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej, przeciętny miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 1043,9 zł netto (miesięczną wysokość dochodu na osobę w twojej rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o dodatek z tytułu zamieszkania, ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

 • złożysz pisemny wniosek, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające Twoją sytuację materialną i rodzinną oraz umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające fakt Twojego zakwaterowania.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium jest przyznawane na podstawie Twojego pisemnego wniosku, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych).

ZAPOMOGI

Zapomogę możesz otrzymać już na 1. semestrze studiów i może być Ci ona przyznana wtedy, kiedy z przyczyn losowych znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogę możesz otrzymać dwa razy w roku akademickim na Twój pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę wniosku.

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

KREDYTY STUDENCKIE

Kredyty studenckie są idealną opcją dla każdego, dla kogo studia to odległe i kosztowne marzenia.

Każdy student uczelni publicznych i niepublicznych przed ukończeniem 25. roku życia może ubiegać się o kredyt, a jego spłata rozpocznie się nie późnej niż 2 lata po ukończeniu studiów.

Uczelnia ze swojej strony oferuje pomoc w postaci szczegółowych informacji dotyczących kredytów.

© 2011 - 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.