Wspólnie z absolwentami naszej uczelni przygotowaliśmy aplikację, która pozwoli Ci ZOBACZYĆ WIĘCEJ!


Wspólnie z absolwentami naszej uczelni przygotowaliśmy aplikację, która pozwoli Ci ZOBACZYĆ WIĘCEJ!


Wspólnie z absolwentami naszej uczelni przygotowaliśmy aplikację, która pozwoli Ci ZOBACZYĆ WIĘCEJ!

POLITYKA PRYWATNOŚCI aplikacji mobilnej „helloWSIiZ”

ZAKRES STOSOWANIA

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej „helloWSIiZ” (zwanej dalej: Aplikacja). Przez aplikację mobilną rozumie się oprogramowanie komputerowe możliwe do zainstalowania na urządzeniu mobilnym: smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android 4.0 lub wyższym.
2. Aplikacja należy do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, NIP 813-11-23-670 (zwana dalej: Administratorem).
3. Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usług w ramach Aplikacji jest Administrator.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników Aplikacji.
5. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która poprzez zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Aplikację korzysta z proponowanych przez nią funkcjonalności.
6. Przed rozpoczęciem z korzystania z Aplikacji należy zapoznać się z niniejszą polityką prywatności. Instalując Aplikację użytkownik akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie.
7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności użytkownik nie powinien instalować Aplikacji lub ją odinstalować.

ZAKRES ZBIERANIA, GROMADZENIA, KORZYSTANIA Z DANYCH OSOBOWYCH I INNNYCH POZYSKIWANYCH INFORMACJI

8. Użytkownik Aplikacji powierza Administratorowi dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko) lub inne dane określone w formularzach kontaktowych lub podane przez użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji. Administrator określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Aplikacji.
9. Dane podane przez użytkownika w procesie rejestracji konta w usłudze Google PLAY świadczonej przez Google Inc. są informacjami jawnymi, które mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej poprzez zamieszczanie przez użytkownika informacji, recenzji, komentarzy lub wpisów na forum. W ten sposób mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego użytkownik ma świadomość i na co użytkownik wyraził zgodę w procesie rejestracji konta w usłudze. Podmiotem, któremu użytkownik przekazuje wspomniane dane jest Google Inc., a politykę prywatności usługi Google PLAY określa odrębny dokument.
10. Wszystkie dane wskazane w punkcie 8 są podawane dobrowolnie.
11. Administrator, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, przez należący do Administratora serwer przesyła do urządzenia mobilnego na którym zainstalowana jest Aplikacja plików „Cookies”. Polityka „Cookies” jest dostępna pod adresem kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/hello/cookies.html
12. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
12.1. Informacji o położeniu po wyrażeniu zgody przez użytkownika;
12.2. Aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania znaczników używanych przez Aplikację;
12.3. Pamięci urządzenia mobilnego;
12.4. Funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych;
12.5. Dostęp do innych aplikacji mobilnych dostępnych na urządzeniu użytkownika.
W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie Aplikacji.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI INNYM PODMIOTOM

13. Dane osobowe, przekazane przez użytkowników Administratorowi mogą być przetwarzane w celu marketingu usług własnych oraz marketingu bezpośredniego realizowanego za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być przez użytkownika w dowolnym momencie wycofana. Użytkownik może wycofać zgodę za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: hello@wsiz.rzeszow.pl
14. Dane osobowe, przekazane przez użytkowników Administratorowi mogą być przekazywane innym podmiotom powiązanym z Administratorem, w celach reklamowych, badania rynku oraz określania zachowań i preferencji użytkowników, wykorzystywane przez Administratora w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub partnerów biznesowych, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: hello@wsiz.rzeszow.pl. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników, a w szczególności adresów email, w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

15. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić optymalną ochronę i bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez użytkownika.
16. Dane osobowe są chronione z zastosowaniem obowiązujących przepisów, zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych oraz odpowiednich procedur. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowania takich samych standardów ochrony informacji.
17. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.), użytkownikowi przysługuje prawo do:
17.1. Żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych;
17.2. Dostępu do danych osobowych;
17.3. Zmieniania podanych danych;
17.4. Żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
18. Zrealizowanie uprawnień o których mowa w punkcie 16 jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem drogą email na adres: hello@wsiz.rzeszow.pl

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

19. Zawartość Aplikacji jest własnością Administratora. Logo, nazwa, koncepcja, układ, treść i poszczególne elementy treści Aplikacji są utworami chronionymi autorskimi prawami osobistymi i majątkowymi. Ich wykorzystanie jest zastrzeżone i – o ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej lub nie wydano pisemnej uprzedniej zgody – zabronione.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu, korzystania z Aplikacji lub pobierania z niej materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za niezależne od niego błędy techniczne lub administracyjne w działaniu Aplikacji oraz za przerwy w jej dostępności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności użytkowników Aplikacji należy kierować drogą mailową na adres hello@wsiz.rzeszow.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/hello/policy.html